نسخه پی دی اف

بیماری مسری

ابتلا به بیماری «هپاتیت سی» عواقب بدی را به دنبال دارد و با توجه به درمان مشکل و پرهزینه آن، مهم‌ترین راه مقابله با این بیماری، پیشگیری است. بر این اساس باید مراقبت‌های لازم را جهت پیشگیری از ابتلای دیگران به این بیماری انجام داد.
از جمله مراقبت‌هایی که افراد برای عدم ابتلا به این بیماری باید رعایت کنند، شامل عدم استفاده از وســایلی نظیــر ناخــن‌گیــر، ریــش‌تــراش و مســواک به طــور مشــترک، ضدعفونی کردن محل‌های آلوده به خون به صورت کامل، پوشاندن زخـم‌هـای پوسـتی بـا چسـب زخـم و استفاده از وسایل پیشگیری در هنگام تماس جنسی است.
افـراد مبتلا بـه هپاتیـت سـی زمانی‌که بـه آرایشـگاه مراجعه می‌کنند، بایـد از وسایل شخصی خود استفاده کنند و تیـغ و دسـتگاه جداگانـه همـراه خـود داشـته باشـند. البته آرایشــگاه‌ها هم بایــد توجه کنند که هنــگام ارائــه خدمـات بـه مشـتریان خـود بایـد علاوه بـر رعایـت مـوارد بهداشـتی، تیــغ‌هــا را تعویــض کنند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس