نسخه پی دی اف

واگویه

اینکه تمام عشقت را به کسی بدهی، تضمینی بر این نیست که او هم همین کار را بکند !
گابریل گارسیا مارکز

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس