جای خالی مناسبات فرهنگی در اجتماع

نگاه حافظ که به دور از زر و زور و تزویر است، در‌واقع نیاز امروز جامعه است؛ این رویکرد را می‌توان از زاویۀ ادبیات و شعر به جامعه منتقل کرد. متأسفانه علی‌رغم غنای علمی و فرهنگی، به‌دلیل غفلت از این موارد شاهد آسیب‌هایی در فضای فرهنگی و اجتماعی هستیم؛ در‌واقع نسل جوانمان بیگانه و نسل قدیم نیز از آموزه‌های فراوان فرهنگی‌مان دور است.در‌راستای وظیفه‌ای که مردم به دوش اعضای شورای پنجم گذاشته‌اند، یکی از برنامه‌هایی که به‌جد دنبال آن هستیم، فراهم‌آوری فضایی با‌توجه‌به حوزۀ هنر، ادبیات و فرهنگ با رویکرد جدید، جهت انتقال مفاهیم و ارزش‌های ناب و اصلاح فضای اجتماعی در سطح نخبگان و جامعه است.خوشحالیم که افراد مختلف که در حوزه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند و در موارد لازم به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی توجه می‌کنند؛ به‌عنوان مثال کنشگران سیاسی تنها از این منظر به جامعه نگاه نمی‌کنند، بلکه در مناسبت‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی نیز ورود پیدا می‌کنند؛ از این منظر شاهد جای خالی این موضوع در فضای اجتماعی هستیم.هنوز در آغاز کار شورای شهر هستیم و معاونت فرهنگی شهرداری استقرار پیدا نکرده، ولی با رویکرد شورا و معاونت فرهنگی شهرداری امیدواریم برنامه‌هایی مانند بزرگداشت بزرگانی مانند حافظ را در مقیاس وسیع‌تر و با حضور مردم فرهیخته داشته باشیم.
*رئیس شورای اسلامی شهر مشهد/ محمدرضا حیدری*

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس